FILMY Z REALIZACJI
Świadczenie usług drogą elektroniczną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ INSTAL- FILTER SA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez „INSTAL – FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza” Spółka Akcyjna, ul. Północna 1a, 64-000 Kościan, NIP 9462643398, REGON 061538203, KRS 0000456301, tel. 655351200, e-mail:biuro@instalfilter.pl , www.instalfilter.pl
 1. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej zapoznanie się z nim bezpośrednio poprzez Serwis oraz jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 2. Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Usługodawca lub IF SA — „INSTAL – FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza” Spółka Akcyjna,
  2. Serwis—system aplikacji internetowych stanowiących Katalog Zasobów połączonych wzajemnymi relacjami i udostępnianych pod domeną http://instalfilter.pl wraz ze świadczonymi usługami poprzez ten Serwis;
  3. Użytkownik lub Usługobiorca — każdy, kto korzysta z powszechnie dostępnych Usług świadczonych w ramach Serwisu przez Usługodawcę;
  4. Świadczenie usługi drogą elektroniczną- wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.
 1. Właścicielem Serwisu jest Usługodawca.

II RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Regulamin dotyczy następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę:

  1. Pliki do pobrania dla Użytkowników — usługa polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę plików przydatnych dla Użytkowników w szczególności katalogów IF SA. Pliki te można pobrać bezpłatnie klikając zakładkę „Katalogi do pobrania” na stronie www.instalfilter.pl,
  2. System rekrutacyjny on-line - usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy interaktywnego formularza służącemu zgłoszeniu do procedury rekrutacyjnej na wybrane stanowisko. Usługa dostępna jest poprzez kliknięcie opcji „Wyślij swoją aplikację” w zakładce „Praca” na stronie głównej www.instalfilter.pl. Użytkownik wypełnia formularz z danymi niezbędnymi w procesie rekrutacji. Do aplikacji należy załączyć CV Usługobiorcy. Wypełniony formularz, po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptowaniu klauzuli informacyjnej, po kliknięciu opcji „wyślij” zostaje dostarczony Usługodawcy,
  3. Formularz kontaktowy on-line – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy formularza służącemu zgłoszeniu Usługodawcy zapytania. Usługa dostępna jest poprzez kliknięcie opcji „Napisz do nas” w zakładce „Kontakt” na stronie głównej www.instalfilter.pl. Wypełniony formularz, po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptowaniu klauzuli informacyjnej, po kliknięciu opcji „wyślij” zostaje dostarczony Usługodawcy.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że Usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w  Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez INSTAL- FILTER SA .
 3. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca (pliki cookies), zawarte są w Polityce prywatności i Polityce Cookies.
 4. Usługodawca zobowiązuje się na każde żądanie użytkownika przesłane na adres email: biuro@instalfilter.pl:
 1. przesłać użytkownikowi aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usługi,
 2. poinformować użytkownika o funkcji i celu oprogramowania lub danych, niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
 1. Celem skorzystania z Usługi, użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
 1. dostęp do sieci Internet;
 2. posiadanie konta poczty elektronicznej (email),
 3. komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową: Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Microsoft Edge, lub Opera w wersji 52 i wyższych lub Firefox w wersjach 60.0.1 i wyższych lub Google Chrome w wersji 66 i wyższych lub Safari 5 lub wyższy, akceptująca pliki Cookies.
 1. Zakazane jest dostarczanie przez danego Użytkownika o charakterze bezprawnym, a także zakazane jest podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze działań Użytkownika Usługodawca może podjąć czynności o charakterze prawnym i faktycznym adekwatne do tych działań.
 2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, INSTAL – FILTER SA ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 3. INSTAL – FILTER SA nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem INSTAL- FILTER SA.
 4. INSTAL – FILTER SA ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. INSTAL – FILTER SA nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 5. INSTAL – FILTER SA zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez użytkownika w przeglądarce internetowej www.instalfilter.pl zawierającej pliki udostępniane w ramach usług.
 2. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług opisanych w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

V. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Usług, jak i innych kwestii związanych z Usługami można przesyłać na adres email: biuro@instalfilter.pl, bądź pisemnie - na adres INSTAL – FILTER SA.
 2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).
 4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
 5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

VI. DANE OSOBOWE USŁUGOBIORCÓW

 1. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi może dotyczyć: imienia, nazwiska, nazwy firmy, telefonu kontaktowego oraz adresów e-mail, podawanych przy rejestracji do Usług: systemu rekrutacyjnego i formularza kontaktowego.
 2. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności i Polityka cookies.

VII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa do treści zawartych na stronie www.instalfilter.pl oraz będących składnikiem Usług przysługują Usługodawcy.
 2. Użytkownikom przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na stronie, w szczególności w plikach do pobrania wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
 3. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowany na stronie internetowej www.instalfilter.pl nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia INSTAL – FILTER SA w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
 2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę.
 3. Usługodawca zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie instalfilter.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji. Korzystanie przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
 4. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi załącznik - Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez INSTAL – FILTER SA.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.

Załącznik nr 1 Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez INSTAL – FILTER SA

INSTAL – FILTER SA, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017, poz. 1219 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez INSTAL – FILTER SA środków zabezpieczających infrastrukturę INSTAL – FILTER SA przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 2. programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu;
 3. spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing); lub przekierowania przeglądarki internetowej na fałszywe witryny www w chwili, gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do prawdziwej witryny (ang. pharming);
 5. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być na bieżąco aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają:

 1. włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
 2. aktualizacja oprogramowania,
 3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
 4. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
 5. regularne skanowanie systemu programem antywirusowym i antymalware,
 6. szyfrowanie transmisji danych,
 7. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
 8. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

Ostatnia aktualizacja 25.05.2018 r.