FILMY Z REALIZACJI

Klauzula kandydata

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

Administrator danych INSTAL- FILTER S.A.                   

Administratorem twoich danych osobowych będzie „INSTAL- FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie, NIP 9462643398, KRS0000456301 (dalej my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Północna 1a, 64-000 Kościan

- wiadomość e-mail: biuro@instalfilter.pl

- telefonicznie: 65 535 12 00

Cele przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

- ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz,

- ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz,

- wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Podstawy prawne przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 1. Przepis prawa (art. 2211 Kodeksu Pracy) i przetwarzanie konieczne do zawarcia umowy o pracę- w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 2. Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazana w CV i liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam inne dane niż podane w punkcie a) powyżej.
 3. Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzimy rekrutację.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. jeśli nie zostałeś wybrany na stanowisko, na które aplikowałeś, przesłane przez ciebie dokumenty i dane będą przechowywane do 24 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji na wybrane przez Ciebie stanowisko,
 2. nie zwracamy przekazanych nam w toku rekrutacji dokumentów.

Odbiorcy danych                                                            

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.                           

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody dostępnego tutaj on line, lub na nasz adres korespondencyjny, emailowy, lub u nas w siedzibie, wg. wzoru:

 I wariant

Oświadczam, że wycofuję moją zgodę w całości na przetwarzanie moich danych osobowych udzieloną „INSTAL- FILTER” S.A. z siedzibą w Kościanie i żądam usunięcia podanych przeze mnie danych bez zbędnej zwłoki.

II wariant

Oświadczam, że wycofuję moją zgodę w części na przetwarzanie moich danych osobowych udzieloną „INSTAL- FILTER” S.A. z siedzibą w Kościanie i żądam usunięcia podanych przeze mnie danych bez zbędnej zwłoki. Wycofanie zgody dotyczy następujących danych  

.............................................................................................. (uzupełnić) 

 .............................................................................................. (data i podpis)

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 3. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację- w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 4. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przekazać te dane innemu administratorowi danych, lub zażądać abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe.
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aktualizacja na dzień 25.5.2018 r.