FILMY Z REALIZACJI
Klauzula kandydata

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

  1. Wzór obowiązku informacyjnego do dodawanych ogłoszeń o pracę z art. 13 RODO

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonym projektem rekrutacji prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

a) administrator podaje swoją: tożsamość i dane kontaktowe oraz gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela 

Kim jesteśmy?

 "INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza" Spółka Akcyjna z siedzibą w (64-000) Kościanie przy ul. Północnej 1A, będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych. Oznacza to, że decydować będzie o celach i sposobach ich przetwarzania oraz zabezpieczania w procesie rekrutacji.

b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt na adres: kadry@instalfilter.pl 

c) cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawną przetwarzania

 

d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

Działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę lub innego rodzaju umowy współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie danych określonych w art.221 §1 kodeksu pracy, jak: wykształcenia, doświadczenia zawodowego, posiadanych umiejętności i kwalifikacji, zaś w przypadku danych: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z powyższym przepisem.


W przypadku dobrowolnego podania przez Panią/Pana szerszego zakresu danych osobowych niż te wymienione powyżej, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody. Zgodę rozumieć będziemy jako dobrowolne Pani/Pana działanie wyrażone, np. przesłaniem do nas swoich dokumentów aplikacyjnych, jako osoby zainteresowanej ofertą pracy. Na tej samej podstawie (zgody) będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na poczet przyszłych projektów rekrutacyjnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez okres 12 miesięcy do chwili wycofania zgody w zależności, co nastąpi wcześniej. 


Jeżeli w swojej aplikacji dobrowolnie wskaże Pani/Pan dane osobowe szczególnej kategorii – określone w art. 9 ust. 1 RODO (np. opisze Pani/Pan swój stan zdrowia) wówczas poprosimy o pisemną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.


W przypadku jakichkolwiek roszczeń dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora. 

e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją

f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informacje o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej?

•             Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą posiadać podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne, ochrony danych, usługi hostingowe, rekrutacyjne, inne które wspierają nas w naszej działalności w procesie rekrutacji. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy ani Organizacji Międzynarodowej.

Na podstawie art. 13 ust. 2 RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku udzielenia zgody na poczet przyszłych rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania tej zgody, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy w zależności co nastąpi wcześniej. 

b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych

 

c)  jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

 

 

 

d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

 

Jakie przysługują mi prawa? 

Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO.
Prawo do sprostowania danych, ich aktualizacji, zgodnie z art. 16 RODO.
Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym), zgodnie z art. 17 RODO.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO.
Prawo do przenoszenia danych (w miarę możliwości technicznych), na podstawie art. 20 RODO.
Prawo do sprzeciwu, art. 21 RODO dla danych przetwarzanych w związku w prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 
Prawo do wycofania zgody w każdym momencie wysyłając informację na adres: kadry@instalfilter.pl  

Jednocześnie informujemy, że wycofanie Pani/Pana zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem – na podstawie art. 7 ust. 3 RODO. 


Prawo do przejrzystej komunikacji i pełnej informacji na podstawie art. 12-14 RODO.

 

Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić? 

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt ze nami jako administratorem danych osobowych. Jeżeli pomimo udzielonych wyjaśnień nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 – zgodnie z art. 77 RODO 
 


e) informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Czy musze podać swoje dane?

Podanie danych osobowych w zakresie art.221§1 kodeksu pracy jest wymagane przepisami kodeksu pracy, w przypadku ich niepodania, nie będziemy mieć możliwości podjęcia współpracy. 


f) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe?  

Pani//Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, administrator nie stosuje profilowania. 

 

Dodatkowe informacje uzupełniające na podstawie art. 14 ust. 1 lit. d) RODO oraz art. 14 ust. 2 lit. f) RODO 


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zbiorze Kandydat do pracy. Administrator mógł wejść w przetwarzanie Panią/Pana danych osobowych z dokumentów ogólnie dostępnych, jak: CEIDG i innych źródeł, w których w sposób oczywisty Pani/Pana dane osobowe zostały upublicznione przez Panią/Pana, np. danych na platformie LinkedIn, Goldenline i innych poświęconych karierze zawodowej, jak i od podmiotów zewnętrznych wspierających nas w procesie rekrutacji. 
 

2. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych projektów rekrutacji 

___________________  

Miejsce, data

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do przyszłych procesów rekrutacji

 

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych na poczet przyszłych projektów rekrutacji prowadzonych przez Administratora danych: "INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza" Spółka Akcyjna z siedzibą w (64-000) Kościanie przy ul. Północnej 1A. Oświadczam, że Administrator poinformował mnie o zasadach przetwarzania moich danych osobowych.

*Niniejsza zgoda w oparciu o art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Niniejsza zgoda zostaje udzielona na okres 12 miesięcy lub do chwili jej odwołania, w zależności co nastąpi wcześniej. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgodę można odwołać wysyłając maila na adres: kadry@instalfilter.pl

 

_____________________ 

Data, imię i nazwisko 

 

3. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii

___________________  

Miejsce, data

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii do procesu rekrutacji 

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii dobrowolnie przez mnie podanych do procesu rekrutacji prowadzonego przez Administratora danych: "INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza" Spółka Akcyjna z siedzibą w (64-400) Kościanie przy ul. Północnej 1A. Oświadczam, że Administrator poinformował mnie o zasadach przetwarzania moich danych osobowych.

*Niniejsza zgoda w oparciu o art. 9 ust.2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Niniejsza zgoda zostaje udzielona do zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili jej odwołania, w zależności co nastąpi wcześniej.  Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.  Zgodę można odwołać wysyłając E-maila na adres: kadry@instalfilter.pl

_____________________ 

Data, imię i nazwisko