FILMY Z REALIZACJI
FAQ
-->

Jakie są metody odsiarczania gazów?

Istnieje wiele opracowanych metod dotyczących odsiarczania spalin. Podkreślić należy jednak fakt, że tylko niektóre z nich stosowane są w przemyśle. Wymienia się tutaj metody wapniowe, które polegają na stałym związaniu oddzielonego z gazów dwutlenku siarki przy wykorzystaniu związków wapnia w postaci wodorotlenku, tlenku oraz węglanu bądź innych związków alkalicznych, w których występują związki wapnia.

Biorąc pod uwagę sposób dawkowania sorbentu, a także odbioru produktu powstałego przy odsiarczaniu spalin metody wapniowe dzielone są na:

•  suche,

•  półsuche,

•  mokre.

Podkreślić należy fakt, że metody odsiarczania gazów to również odsiarczanie spalin z kotłów fluidalnych. W przypadku technik suchych SO2 nawiązuje kontakt z suchym absorbentem wapniowym. W rezultacie takiego działania otrzymuje się produkt odsiarczania także w stanie suchym.

W metodach półsuchych  SO2 wiąże się z absorbentem mającym postać zawiesiny, w wyniku czego, dzięki właściwie dobranym aspektom temperaturowym w węźle odsiarczania, powstaje odpad w stanie suchym.

Natomiast metody mokre to takie, w których sorbent doprowadzany jest w formie zawiesiny. Otrzymywany rezultat odsiarczania występuje w postaci zawiesiny bądź szlamu.

Odsiarczanie mające miejsce w palenisku fluidalnym zaliczane jest do technik suchych, mimo tego że sposób prowadzenia określonego procesu znacząco różni się od tradycyjnych metod suchych.

Powyższy podział wapniowych metod odsiarczania przedstawia różnorodność sposobu prowadzenia procesu odsiarczania, a ponadto zwraca uwagę na to, jak odmienne w aspekcie fizyczno-chemicznym będą powstające odpady, od czego uzależniony jest sposób ich utylizacji.

Od dłuższego czasu prowadzone są w Polsce badania dotyczące przygotowania krajowych rozwiązań w zakresie instalacji odsiarczających gazy spalinowe. W rezultacie działań na rzecz ochrony środowiska, podjętych przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, wzrosło również zainteresowanie przemysłu kwestią odsiarczania spalin. 

« powrót